QUÈ FEM?
Serveis

Serveis

Servei de

Rehabilitació

Realitzem tota mena de reformes integrals o parcials totalment a mida, fent una completa rehabilitació de qualsevol propietat. Rehabilitem habitatges i també oficines o locals comercials. Tanmateix, fem restauracions i fins i tot d’edificis. El nostre despatx s’encarrega de tota l’execució de la teva obra amb un equip tècnic d’experts, fent les millores pertinents.

 

Fem projectes d’adequació de propietats segons les diferents necessitats dels seus usuaris, com ara: millores d’accessibilitat, solucions energètiques per ser més eficients i ecològics, reforma de l’aïllament, enderrocs i més. Apliquem un exclusiu protocol de treball per tal de detectar possibles incidències i totes les necessitats del projecte, aportant les òptimes solucions constructives per cada client segons què ens demana.

 

En tot moment treballem per aconseguir la màxima qualificació energètica  en els nostres projectes. Aconseguir la màxima eficiencia económica i el mínim impacte al medi ambient és sempre la nostra prioritat.

Servei de

Direccions

Des del nostre despatx portem la direcció dels projectes de construcció. Com a Project Managers, fem un control exhaustiu dels treballs industrials i de les característiques constructives, per portar el projecte a bon termini, segons les condicions parlades amb els nostres clients.

 

En primer lloc, fem visites d’obra i a continuació realitzem les ordres gràfiques, coordinem a tots els professionals, verifiquem la recepció dels materials de construcció, controlem la disposició dels elements i certifiquem la correcta execució de cada fase.

 

En tot moment ens enfoquem en poder arribar als objectius pactats. La nostra experiència de més de dotze anys ens permet ser previsors, escollir les opcions òptimes i ser competents en tot el procés. 

 

A més a més, sempre tenim com a prioritat el compliment dels plaços pactats, per dur a terme els projectes en el temps mínim, sense perdre qualitat ni atenció per cada detall.

Servei de

Seguretat i salut

Oferim als nostres clients, tant per obres de caràcter unifamiliar com per naus industrials tota la coordinació de Seguretat i Salut, així com la redacció de Plans de Seguretat i Salut. Ens ocupem, per tant, de la part executiva i de tota la documentació tècnica necessària. També oferim el servei de CSS per a tercers, ens encarreguem de tota la part documental, visites d’obra. 

 

Tenim una àmplia experiència en la redacció dels Plans de Seguretat i Salut (PSS) per obres de construcció, així com els plans de muntatge per a tot un seguit de constructors de la nostra zona. Analitzem, estudiem i fem tota mena de previsions, oferint un informe de seguretat amb cada projecte constructiu o de rehabilitació. 

 

Com a coordinadors de seguretat i salut en l’execució dels supermercats LIDL, McDonald’s, tendes la Sirena, Casinos, sales de jocs i muntatges de festivals. 

 

Tenim molta experiència i un criteri consolidat per estudiar exhaustivament fins a l’últim detall. Això ens permet oferir un servei d’alta qualitat, que proporciona molta tranquil·litat als nostres clients.

Servei de

Certificats

Tant per habitatge unifamiliar, plurifamiliar, com per a comunitat de propietaris, ens ocupem de totes les gestions administratives pertinents.

 

Fem tràmits com la sol·licitud de la Cèdula d’Habitabilitat, per tal d’acreditar que un habitatge té les condicions necessàries per habitar-hi. A més a més, oferim igualment, en cas necessari, assessorament de valor de mercat, Certificats Notarials de superfície i antiguitat per compres, herències o donacions. 

 

També fem altres tràmits, com Inspeccions Tècniques dels edificis (ITE), Llicències d’Obres, legalització d’Obres, Llicències d’Activitats i més.

 

Els nostres serveis també inclouen l’obtenció de Certificats Energètics. Podem saber el  comportament energètic d’un immoble i com millorar-lo perquè consumeixi menys energia. Així, més enllà d’oferir la certificació pertinent, podem treballar per poder millorar en aquest punt, per poder obtenir una millor puntuació.

Servei de

Interiorisme

Al nostre equip tenim una gran passió per l’interiorisme, per això sempre mirem més enllà dels criteris purament tècnics en els nostres projectes. 

 

Transformem banys, cuines i altres distribucions de molts habitatges. Busquem una harmonia i neutralitat en cada construcció. Interpretem en tot moment el que cada client vol aconseguir, escoltant les seves idees, per tal de satisfer-li amb un resultat personalitzat.

 

Tenim en compte aspectes com la llum natural, l’aprofitament de l’espai o l’ús de materials nobles. Aconsellem als nostres clients sobre el mobiliari, els materials i tots els aspectes de l’interior de l’habitatge.

 

Realitzem renders i imatges en 3D per comunicar en tot moment la projecció del resultat al nostre client, i que pugui ser partìcip durant tot el procés.

 

Sumem a la nostra feina la part tècnica, la pràctica i la dimensió artística. Fusionant la nostra passió i l’experiència en rehabilitació juntament amb l’interiorisme, treballem per la funcionalitat i l’estètica dels habitatges.

Servei de

Aixecament

Necessites fer un tràmit que requereix la superfície del teu habitatge? Cada cop és més habitual que per exigències dels notaris, registradors de la propietat o des de les administracions es sol·liciti aquest tipus de certificat o informació. 

 

Si és el teu cas, des del nostre estudi d’arquitectura t’oferim el servei d’aixecament de plànols en 2D i 3D, tant si es tracta d’edificacions com de terreny rústic. Tant si es tracta d’habitatges com si és una nau industrial o un hotel, fem els plànols de venda i plànols de l’estat actual de la propietat.

 

T’oferim el plànol a escala i amb especificacions detallades de tots els aspectes del projecte de construcció o rehabilitació. 

 

També fem la proposta de distribució de l’habitatge, seguint la normativa vigent i tenint en compte les característiques tècniques de l’edificació. 

 

El nostre servei també inclou la transformació de plànols antics en paper al format digital, gràcies al nostre software professional. 

 

Així, podem legalitzar qualsevol propietat i comunicar al Cadastre les possibles edificacions.

Servei de

Llicències

Tramitem tota la documentació amb els organismes competents. També aconsellem amb les distribucions, i en tot moment informem sobre tots els elements de seguretat i de senyalització associats a la construcció o rehabilitació.

 

Fem tots els certificats necessaris, d’eficiencia energètica, d’accesibilitat, de solidesa, inspecció tècnica d’edificis, llicència d’activitats, legalització d’obres i més.

 

Els nostres clients compten amb tota la tranquil·litat, perquè ens ocupem de tots els tràmits administratius, per tal d’assegurar-nos de portar a terme tots els projectes de manera correcta.

 

Assessorem personalment a cada client, i en tot moment ens mantenim al dia de les noves lleis, per tal d’assegurar un servei de qualitat que segueixi sempre la legislació vigent.

 

T’acompanyem a cada pas, evitant que tots aquest tràmits puguin soposar un mal de cap al client.

 

 

Quins són els passos per habilitar una edificació

 

1. Classificar l’activitat

2. Redactar un informe previ sobre condicions del local

3. Visitar el projecte

4. Pagar taxes a l’ajuntament

5. Presentar documentació

 

Documentació necessària:

 

1. Declaració responsable

2. DNI

3. Alta empresa o autònom

4. Alta impost activitats

5. Plànols local

6. Memòria tècnica

7. Contracte lloguer o escriptura

 
 

Cèdules 2ª ocupació

 

Si t’identifiques amb un dels següents casos, necessites que et tramitem una cèdula

 

1. Vendre

2. Llogar

3. Donacions o acceptacions d’herència

Si t’identifiques amb un dels següents casos, necessites que et tramitem un certificat energètic:

 

1. Donar o acceptar una herència

2. Comprar

3. Vendre

4. Llogar

De quina documentació parlem?


• Certificat de superfície
• Certificat d’antiguitat
• Cèdula d’habitabilitat
• Certificat energètic
• Coordenades GML

Servei de

Pressupostos

Una part molt important de l’obra són els pressupostos, que determinen l’execució del projecte, la viabilitat i la rendibilitat. A l’estudi d’arquitectura i rehabilitació Albert Curto oferim el servei de control econòmic de gestió de pressupostos amb tota classe de partides industrials.

 

Fem un control econòmic de l’obra, calculant les previsions i possibles desviacions, i ens assegurem de ser molt competitius en tot moment.

 

Posem especial atenció en cada fase i detall, per tal d’aconseguir els processos més efi

cients i la màxima optimització de recursos possible. Al mateix temps, aconseguim una major competitivitat entre industrials, per tal d’obtenir les millors oportunitats.

 

Vols saber el cost orientatiu per executar algun tipus d’obra o reforma? El primer pas és fer un estat d’amidaments. En aquest document es defineixen tant la quantitat com la qualitat dels elements. Nosaltres sabem les claus per portar-ho a terme, i et podem assesorar personalment.

Servei de

Control de qualitat

El nostre despatx d’arquitectura realitza controls de qualitat en cada projecte. Fem un seguiment exhaustiu de tots els elements que finalment quedaran fixats a la construcció o l’obra rehabilitada.

 

Fem la recollida de tots els documents que ens garanteixen la qualificació dels materials emprats en cadascun dels sistemes constructius. Des del segell CE fins a qualsevol documentació tècnica necessària, ens ocupem de tots els tràmits administratius que garanteixen la qualitat en tot moment.

 

Així, igual que es fa amb qualsevol producte, podem estar ben segurs que tot el projecte compleix uns estàndards. Aquest punt és molt important, perquè cada fase del procés i cada element que intervé marca la diferència en el resultat final.

 

Aquest control minuciós també és clau per tal d’establir les condicions d’ús normal de cada habitatge, edifici, nau o qualsevol projecte encomanat. Un control de qualitat complet ens permet garantir el funcionament correcte i també inclou les indicacions pertinents de manteniment per continuar amb la qualitat desitjada amb el pas del temps.

 

Per tal de confirmar que tot és correcte, entreguem el Programa del Control de Qualitat al Col·legi d’Aparelladors i ho comuniquem també als nostres clients, per tal de tenir el final d’obra.